Nedenstående vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. december 2007.
Ændring i §5 som blev tiltrådt på den ekstraordinære generalforsamling d. 13. maj 2008.
Ændring i §6 som blev tiltrådt på den ordinære generalforsamling den 5. december 2008.
Ændring i §4 og §5 som blev tiltrådt på den ordinære generalforsmaling d. 19. november 2010.
Ændring i §6 som blev tiltrådt på den ordinære generalforsmaling d. 22. november 2013.
Ændring i §6a som blev tiltrådt på den ordinære generalforsmaling d. 17. november 2017.

§1 Foreningens navn er “Midtsjællands Whisky Laug” og har hjemsted i Ringsted.

§2 Foreningens formål er at øge interessen og kendskabet til whisky generelt i det Midtsjællandske område.

§3 Adgang til optagelse i Midtsjællands Whisky Laug har alle, som er interesseret i smagning af whisky på en sober måde og som minimum er 18 år, dog kan bestyrelsen begrænse medlemsantallet af hensyn til facilitets kapaciteter. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen – evt. indbetalt kontingent refunderes ikke.

§4 Kontingentet til Midtsjællands Whisky Laug fastsættes for et år ad gangen, og betalingen foretages via en bankoverførsel eller pr. girokort for et år ad gangen. Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter seneste betalingsfrist udmeldes medlemmet af lauget.
Medlemsperioden løber fra 1. januar til 31. december og regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
Posekiggeren reviderer regnskabet, og dette godkendes på den årlige generalforsamling.
Et betalende medlem modtager via mail/brev/hjemmeside om nye tiltag, får adgang til medlemstilbud og opnår en rabat ved smagningerne.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst en måneds varsel, og skal afholdes senest den 15. december hvert år.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom 1 deltagere anmoder herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Se dog §9.

Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Oldermandens beretning
2. Kassemesterens aflæggelse af budget samt regnskabet
3. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse samt suppleant
6. Valg af posekigger og posekiggersuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være oldermanden eller skriveren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i de på en generalforsamling forelagte love, kan kun vedtages, når mindst to tredjedel af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for vedtagelsen.

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at 3 eller 4 er på valg ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand (formand), næstoldermand (næstformand), kassemester (kasserer), skriver (sekretær) og 1-3 laugsmænd (menige bestyrelsesmedlemmer).

Desuden vælges 1-4 mundskænke (suppleanter). Mundskænke vælges for 1 år ad gangen. Mundskænke kan deltage i bestyrelsens arbejde på lige fod med bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen uden det sker ved en generalforsamling, afgør bestyrelsen hvilken mundskænk der indtræder i bestyrelsen.

§6a Da engagementet til de ovennævnte poster er på frivillig basis, garanteres bestyrelsesmedlemmerne, at alle omkostninger bliver dækket mod forevisning af bilag, dog først når oldermand og kassemester har godkendt bilaget.

Foreningen tegnes af oldermand og kassemester. Alle udgifter skal godkendes af oldermand og kassemester.

§7 Oldermanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved oldermandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstoldermand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde.

Oldermanden eller næstoldermanden skal være den ene.

§8 Skriveren fører protokollen, og noterer i punktform.
Skriveren varetager de skriftlige henvendelser og arkiverer ind – og udgående post.

§9 Ophævelse af foreningen, der skal ske på en generalforsamling, kan kun ske i to tilfælde:

* hvis to tredjedel af samtlige medlemmer ved en urafstemning har vedtaget ophævelse af foreningen eller
* hvis foreningen giver underskud, og det ikke er muligt at skaffe de fornødne midler, til at drive foreningen videre.

Foreningens midler, der er indestående på bank- eller sparekassebog og kontante penge, overlades til Ringsted Kommunes kulturelle forvaltning, dog med de klausuler, der kan være vedtaget på en ordinær generalforsamling.